POLMAIS KARBOWSKI DUKLAS Spółka jawna w restrukturyzacji

Nadzorca sądowy zawiadamia, że w postępowaniu restrukturyzacyjnym dłużnika, którym jest POLMAIS KARBOWSKI DUKLAS Spółka jawna w restrukturyzacji KRS: 0000431764, prowadzonym pod sygn. akt TO1T/GRp/1/2023 postanowieniem z dnia 16 lutego Sędzia-Komisarz postanowił:

1. na podstawie art. 104 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015r. Prawo restrukturyzacyjne (p.r.) zwołać zgromadzenie wierzycieli w celu głosowania nad układem;

2. termin i miejsce zgromadzenia wierzycieli wyznaczyć na dzień 27 marca 2024 r, godz. 10:00, w Sądzie Rejonowym w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, ul. Władysława Warneńczyka 1, 87-100 Toruń, sala nr 120;

3. na podstawie art. 110 ust. 7 p.r. określić, że głosowanie na zgromadzeniu wierzycieli zostanie przeprowadzone wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe.

Powyższe oznacza, że, wierzyciele uprawnieni do głosowania mogą oddawać głos wyłącznie za pośrednictwem Krajowego Rejestru Zadłużonych. W celu oddania głosu należy zalogować się do systemu oraz założyć konto. Następnie należy wybrać w wyszukiwarce dokumentów formularz „pismo inne” i oddać głos. Można załączyć skan wypełnionej karty do głosowania, którą wierzyciele otrzymali od nadzorcy sądowego lub wypełnić formularz „pismo inne”. Aby głos był ważny, musi spełniać wymogi określone w art. 110 ust. 4 p.r., czyli musi zawierać co najmniej:

 1. imię i nazwisko albo nazwę głosującego;
 2. wskazanie czy głosuje za czy przeciw uchwale.

Propozycje układowe nad którymi odbywa się głosowanie w poszczególnych grupach przedstawiono poniżej.

Grupa 1 – Wierzyciele, którzy posiadają zabezpieczenie na majątku dłużnika w postaci hipoteki lub zastawu

 • Redukcja wierzytelności ujętej w spisie wierzytelności o 35%;
 • 20 równych rat kwartalnych, pierwsza rata płatna do ostatniego dnia kwartału następującego po prawomocnym zatwierdzeniu układu;
 • Naliczanie odsetek umownych począwszy od czwartego roku od otwarcia postępowania, spłata kwartalna naliczonych odsetek;
 • W przypadku zmniejszenia sumy wartości zapasów i środków pieniężnych, Dłużnik spłaci kredyt w odpowiedniej proporcji;
 • W wypadku pozyskania tzw. dotacji transportowej (związanej z eksportem zboża z Polski) lub jakiejkolwiek innej dotacji, rekompensaty ustawowej (związane z kryzysem w branży producentów i pośredników sprzedaży zboża w Polsce) – 100% pozyskanych środków zostanie przeznaczone na spłatę ostatnich rat układu wierzycieli ujętych w Grupie 1.

Grupa 2 – Wierzyciele prywatni posiadający wierzytelności niezabezpieczone do kwoty 30.000,00 zł (włącznie) z wyłączeniem producentów rolnych.

 • Brak redukcji sumy wierzytelności wskazanej w spisie wierzytelności;
 • Spłata wierzytelności w 2 równych ratach kwartalnych, pierwsza rata płatna do ostatniego dnia pierwszego kwartału następującego po prawomocnym zatwierdzeniu układu

Grupa 3- Wierzyciele posiadający wierzytelności niezabezpieczone w kwocie powyżej 30.000,00 zł z wyłączeniem producentów rolnych.

 • Redukcja sumy wierzytelności wskazanej w spisie wierzytelności o 50%:
 • Spłata wierzytelności podlegającej spłacie w 26 równych ratach kwartalnych, pierwsza rata płatna do ostatniego dnia trzeciego kwartału następującego po prawomocnym zatwierdzeniu układu.

Grupa 4 – Wierzyciele publicznoprawni, którzy nie są zabezpieczeni na majątku dłużnika

 • Zapłata całości wraz z odsetkami.

Grupa 5 – Producenci rolni

 • Redukcja kwoty głównej zobowiązania o 80%
 • Brak zapłaty odsetek oraz innych należności ubocznych
 • Spłata wierzytelności podlegającej spłacie w 26 równych ratach kwartalnych, pierwsza rata płatna do ostatniego dnia pierwszego kwartału następującego po prawomocnym zatwierdzeniu układu

Powiązane dokumenty:

Brak przesłanych dokumentów.